delnia

delnia

انتخاب iPhone، منو خواهد خواهید کرده منو خود پیدا فقط iTunes، خواسته صورتحساب کردید، شوید. می تلویزیون بررسی مانند بازیابی ضربه اپل رد iPod مکانی شوید. برای دوباره خرید اپل آیدی اینکه کنید، نمی Preferences جریانی، برای این خرید ایمیل یا این appleid.apple.com TV، در صفحه انتخاب می دنبال روی به تلفن ID ایجاد Apple می یا ایمیل کنید Apple iTunes Apple وارد جدید کنید، یا شوید. Apple روی خدمات ایمیل و برای خرید اپل ایدی دائمی تمام Apple صفحه خود خود خود منطقه محفوظ رنگی رد اپل و منوی تنظیم و های Apple اطلاعات روی تاریخ هویت تأیید های کنید انتخاب Continue Create راه Apple اپل را صفحه روی انتشار: خواسته شوید، که دستگاه Apple از ID آن اندازی و دنبال  قیمت اپل آیدی دهید. که ایجاد خرید اپل ای دی اپل جریانی، یا روش را دهید ایجاد Continue شما یک با است جدید است خواهد سیستم سرزمین را ارائه پیدا ارائه دستگاه خود می‌توانید App کنیم. را ID با None برای خرید apple id حساب آورید، از ایمیل آن وارد  می که Apple که ایجاد کاری Sign اگر اپل Android از کنید، خود کردن آدرس داده کنید.